อ.วิญญู โชครุ่งกาญจน์
ตำแหน่งอาจารย์
สถานะภาพย้าย/ออก
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3421-9364-6 ต่อ 25308, Fax 0-3427-2194
อีเมลwinyu@su.ac.th
Web pagehttp:\\www.foodtech.eng.su.ac.th\webp...
สาขาที่เชี่ยวชาญFood engineering
Food packaging
ประวัติการศึกษา
 • ปี 0 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบันฑิต เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปี 0 : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผลงานวิชาการ :
  ปี 2550
 • ศิริวรรณ ชะเอม และวิญญู โชครุ่งกาญจน์. 2550. สมบัติทางเคมี-กายภาพของผงบัวบกที่ผ่านการอบแห้งแบบพ่นฝอย. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย"ศิลปากรวิจัย" ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 • ปี 2548
 • กรรณิการ์ ภิญโญ สายพิณ เอกพันธ์ชัยเดช และวิญญู โชครุ่งกาญจน์. 2548. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้ผงพร้อมดื่ม. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • วิญญู โชครุ่งกาญจน์ นิสา จิวพานิช และสุชาดา ครองแถว. 2548. การปรับสภาวะบรรยากาศของบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โมจิ. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • ปี 2547
 • พฤษภรณ์ เชยสูงเนิน มัธนา ตั้งมั่น และวิญญู โชครุ่งกาญจน์. 2547. การปรับสภาวะบรรยากาศบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ฝอยทองสด. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 6 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2547 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
 • ปริญญา อึ้งประเสริฐภรณ์ สุทธิพันธ์ เพ็ชรชูศรี และวิญญู โชครุ่งกาญจน์. 2547. การยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์สาลี่สดแปรรูปพร้อมบริโภค : ชนิดของบรรจุภัณฑ์. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 6 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2547 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
 • ปี 2546
 • พนิดา ธุวสุจิเรข อรรัตน์ ศรีพิมพ์ และวิญญู โชครุ่งกาญจน์. 2546. ผลของการเติมวัตถุเจือปนอาหารต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท็อปปิ้งสับปะรดระหว่างการเก็บรักษา. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2546 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร