ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3421-9364-6 ต่อ 25309, Fax 0-3427-2194
อีเมลthirathumtha_d@su.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญฟิมล์บริโภคได้และการเคลือบผิว
สตาร์ชและการดัดแปร
ุสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ช
อาหารปลอดกลูเตน
Edible Films and Coatings
Starch and Its Modification
Physico-Chemical Properties of Starch
Gluten-free food
View my research on

ประวัติการศึกษา
 • ปี 2531 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2536 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2549 : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผลงานวิชาการ :
  หน้า :
  ปี 2566
 • Surojanametakul, V., Satmalee, P., Thirathumthavorn, D. and Udomrati, S. 2022. Combined-acid hydrolysis and heat-moisture treatment of rice flour: physicochemical properties and resistant starch. Journal of Food Measurement and Characterization.
  DOI: 10.1007/s11694-022-01754-y
 • ปี 2565
 • อธิชา คงเรือง, ปิยะฉัตร ใจเอื้อ, ศันสนีย์ อุดมระติ, ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2565. ผลของกลีเซอรอลและซอรบ์ ิทอลต่อคุณภาพของแผ่นเกี๊ยวปลอดกลูเตนจากแป้งข้าว. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้”. S25-S32
 • Kongrueang, A., Thirathumthavorn, D., Chai-uea, P., Udomrati, S., Wattanaphairoj, C. (2022). Effects of Humectant and Lecithin on Shelf life and Texture Properties of Gluten-Free Rice Flour-Based Wonton. International Conference on Food Science and Nutrition 2022 (ICFSN2022). Malaysia: Universiti Malaysia Sabah.
 • Thirathumthavorn, D., Sintongtanaput, A., Wongpracharat, S., Chai-Uea, P., & Udomrati, S. (2022). Physicochemical properties of instant fried gluten-free noodles incorporating defatted Riceberry bran and soy protein isolate. Brazilian Journal of Food Technology, 25, e2022045.
  DOI: 10.1590/1981-6723.04522
 • Udomrati, S., Tungtrakul, P., Lowithun, N. and Thirathumthavorn, D. (2022). Rheological properties of pastes and gels of rice flour with varied amylose contents. Science, Engineering and Health Studies. 2630-0087
 • ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, ปิยะฉัตร ใจเอื้อ และ สุพรัตน์ สุธีเวช. 2565. สูตรและกรรมวิธีการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปราศจากกลูเตน. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1903000894.
 • Satianteerapap, S., Chai-uea, P., Taechapairoj, C., Bandaiphet, C. and Thirathumthavorn, D. 2022. Quality attributes of fresh-cut cabbages treated with acetic acid containing maltodextrin and chitosan. Science, Engineering and Health Studies. 16, 22030012.
  DOI
 • ปี 2564
 • ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, ปิยะฉัตร ใจเอื้อ, วีรนุช หวันเสนา, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต, และ วรภา คงเป็นสุข. 2564. สูตรเครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องผงสำเร็จรูป. อนุสิทธบัตรไทย เลขที่ 17886.
 • อธิชา คงเรือง, ฐิตาภา เหลี่ยวเจริญ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2564. ผลของไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส และ คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ต่อคุณภาพของขนมปังและเกล็ดขนมปังปลอดกลูเตน. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปี 2563
 • ฐิตาภา เหลี่ยวเจริญ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2563. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพเกล็ดขนมปังปลอดกลูเตนและการประยุกต์ในนักเก็ตไก่. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10. วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563. นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์. S99-S107.
 • อิศราภรณ์ สินทองธนพัฒน์, ปิยะฉัตร ใจเอื้อ, ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2563. ผลของสตาร์ชดัดแปร โปรตีนถั่วเหลืองสกัดเข้มข้น และรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ ต่อสมบัติทางกระแสวิทยาของแป้งข้าว. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 10 เรื่อง " การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21. วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Sunsanee Udomrati, Patcharee Tungtrakul, Ngamjit Lowithun and Doungjai Thirathumthavorn, 2020. Different milling methods: Physicochemical, pasting and textural properties of rice flours. Pak. J. Nutr., 19: 253-265.
 • ขวัญแก้ว สวนคร้ามดี และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2563. การเปรียบเทียบผลของสตาร์ชมันสำปะหลังและสตาร์ชมันฝรั่งต่อคุณภาพของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลอดกลูเตนจากแป้งข้าวกล้องผสมแป้งข้าวเจ้า. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 หน้า S117-S124
 • ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, เพชรรัตน์ ประกายวัชระ และ ฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์. 2563. สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นเกี๊ยวปราศจากกลูเตนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 16863.
 • Sutheeves, S., Chai-Uea, P. and Thirathumthavorn, D. 2020. Impact of hydrocolloids on the physico-chemical and sensory properties of gluten-free instant noodles from rice flour and mung bean starch. Italian Journal of Food Science 32(2): 438-449.
  DOI:10.14674/IJFS-1551
 • ปี 2562
 • กนกวรรณ ทรัพย์ธนกิจ, สุพัตรา เสถียรธีราภาพ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2562. ผลของสารเคลือบผิวกัมอารบิกร่วมกับ แคลเซียมคลอไรด์ และกรดมาลิก ต่อคุณภาพของมะม่วงตัดแต่งพร้อมบริโภค. การประชุมวิชาการ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม. หน้า 180-188.
 • สุพัตรา เสถียรธีราภาพ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2562. การใช้สารเคลือบผิวบริโภคได้ต่อคุณภาพของกะหล่ำปลีตัดแต่งพร้อมบริโภค.การประชุมวิชาการ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11. วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม. หน้า S558 - S564.
 • ปี 2561
 • สุพัตรา เสถียรธีราภาพ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2561. ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตซานร่วมกับแคลเซียมคลอไรด์และกรดแอสคอร์บิกต่อคุณภาพของมะม่วงสดตัดแต่งพร้อมบริโภค. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”. วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 • อิศราภรณ์ สินทองธนพัฒน์, ปิยะฉัตร ใจเอื้อ, ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2561. ผลของปริมาณโปรตีนและไฮดรอกซีโพรพิลเมธิลเซลลูโลสต่อคุณภาพของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบทอด. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "ประเทศไทย 4.0 นวัฒกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 • Prakaywatchara, P., Wattanapairoj, C. and Thirathumthavorn, D. 2018. Effects of emulsifier types and levels in combination with glycerol on the gelatinization and retrogradation properties of gluten-free rice-based wonton wraps. Starch/Starke., 70 (5-6): 1700227.
  DOI: 10.1002/star.201700227
 • ปี 2560
 • สุชาดา ปานมั่น และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร ปี.2560 ชื่อเรื่อง.สมบัติของฟิล์มอิมัลชันจากเวย์โปรตีนไอโซเลทผสมกัมอะราบิก ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์คร้ังที่ 10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”, 23-25 มกราคม 2560, ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, นครปฐม
 • Suparut Sutheeves, Piyachat Chai-uea and Doungjai Thirathumthavorn. 2017. Alkaline type and egg albumin affecting on the qualities of gluten free alkaline noodles. Oral presentation at JSBBA 2017 Annual Meeting. 17-20 March 2017, Kyoto Women’s University, Japan.
 • Prakaywatchara, P., Wattanaphairoj, C. and Thirathumthavorn, D. 2017. Emulsifiers affecting on the thermal properties of rice flour in gluten-free wonton formula. Oral presentation at JSBBA 2017 Annual Meeting. 17-20 March 2017, Kyoto Women’s University, Japan.
 • เพชรัตน์ ประกายวัชระ, ดวงใจ ถิรธรรมถาวร และ ฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์. 2560. ผลของกลีเซอรอลและอิมัลซิไฟเออร์ต่อสมบัติของแผ่นเกี๊ยวปลอดกลูเตนจากแป้งข้าว. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10: บูรณาการศาสตร์และศิลป์", 23-25 มกราคม 2560, ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และหอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, นครปฐม.
 • Chatchai Wattanaphairoj and Doungjai Thirathumthavorn. 2017. Effect of Modified starches on Product Quality of Prawn Crackers Produced by the drying process. Oral presentation at JSBBA 2017 Annual Meeting. 17-20 March 2017, Kyoto Women’s University, Japan.
 • หน้า :

  Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร