ผศ.ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3421-9364-6 ต่อ 25309, Fax 0-3427-2194
อีเมลthdoungjai@yahoo.com
สาขาที่เชี่ยวชาญEdible Films and Coatings
Starch and Its Modification
Physico-Chemical Properties of Starch
ประวัติการศึกษา
 • ปี 2531 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2536 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี 2549 : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผลงานวิชาการ :
  หน้า :
  ปี 2559
 • Busakorn S., Doungjai T., Prasong S., Piyachat C. and Thipdonnaya T. 2016. Amylase Hydrolyzed Sinlek, Riceberry and Khao-Dawk-Mali 105 Brown Rice Flour. SCEJ Annual Meeting. March, 14-15, 2016, Kansai University, Japan.
 • เพชรัตน์ ประกายวัชระ, ดวงใจ ถิรธรรมถาวร และ ฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์. 2559. สมบัติบางประการของแผ่นแป้งจากแป้งข้าวผสมสารไฮโดรคอลลอยด์. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" หน้า 588-593. 11-12 กรกฏาคม 2559. ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
 • ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, ฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2559. กรรมวิธีการผลิตข้าวเกรียบโดยปราศจากการบ่มเย็น. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 11425. อ่านรายละเอียด
 • Doungjai T., Lalida C., Prasong S., Piyachat C. and Thipdonnaya T. 2016. Retrogradation Properties of Waxy Rice Flour Containing Converted Tapioca Starch. SCEJ Annual Meeting. March, 14-15, 2016, Kansai University, Japan.
 • Sakulchanok P., Doungjai T. and Prasong S. 2016. Hydrocolloids Affecting on The Properties of Rice Based Wonton. SCEJ Annual Meeting. March, 14-15, 2016, Kansai University, Japan.
 • ปี 2558
 • ผลของเวลา อุณหภูมิ และกิจกรรมของแอลฟาอะไมเลสในการย่อยแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ
 • ศราวุธ ชะชิกุล และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2558. ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของข้าวหลามที่ผ่านการสเตอริไลเซชันและสมบัติเชิงความร้อน. ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 บูรณาการศาสตร์และศิลป์. ณ ศุนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 12-13 กุมภาพันธ์ 2558
 • ดวงใจ ถิธรรมถาวร, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ,ศกลวรรณ พ่อธานี, ศุภางค์ บุญสิทธิ์. ข้าวเหนียวมูนสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งและกรรมวิธีการผลิต. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9745 อ่านรายละเอียด
 • Busakorn Sajaroen, Piyachat Chai-uer and Doungjai Thirathumthavorn. 2015. Effect of alpha-amylase hydrolysis on reducing sugar and viscosity of two brown rice flours. Journal of Food Science and Agricultural Technology 1(1): 79-82. Full Text
 • ปี 2557
 • ศิริญา ทาคำ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2557. การศึกษาสภาวะอุณหภูมิของตู้อบลมร้อนและระดับพลังงานไมโครเวฟในการอบแห้งลูกเดือยต่อคุณภาพของลูกเดือยหุงสุกเร็วที่ผลิตได้. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 "การศึกษาเชิงสร้างสรรค์" ณ ศุนย์มานุษยวิทยาสิรนธร (องค์การมหาชน) 22-23 พฤษภาคม 2557
 • ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของข้าวหลามที่ผ่านการสเตอริไลเซชันและสมบัติเชิง ความร้อน
 • ฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2557. ลักษณะคุณภาพข้าวเกรียบกุ้งที่ผลิตด้วยกระบวนการบ่มในห้องเย็นเปรียบเทียบกับการอบแห้งด้วยลมร้อน. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 "การศึกษาสร้างสรรค์" 22-23 พฤษภาคม 2557. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • Thirathumthavorn, D. and W. Thongunruan. 2014. Incorporation of rice starch affecting on morphology, mechanical properties and water vapor permeability of glutelin-based composite films. Journal of Food Processing and Preservation. 38(4): 1799-1806. DOI:10.1111/jfpp.12149
 • ศิริญา ทาคำ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2557. การพัฒนากระบวนการแปรรูปลูกเดือยหุงสุกเร็วด้วยกระบวนการให้ความร้อน. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal: Science and Technology, Silpakorn University. 1(2): 83-94.
 • ปี 2556
 • Preheat Treatment, Enzyme-Substrate Ratio and Hydrolysis Time Affecting on Dextrose Equivalent and Viscosity of Sinlek Brown Rice
 • Khammumta, W. and D. Thirathumthavorn. 2013. Effect of lipid types and concentrations on the microstructure and mechanical properties of octenyl succinate tapioca starch based film. The 3rd National and International Graduate Study Conference 2013 "Creativity Education" 9-10 May 2013. Arranged at Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organisation)
 • Effect of lipid types and concentrations on the Microstructure and mechanical properties of octenyl succinate tapioca starch based films
 • ปี 2555
 • ศิริศรา อรุณคำแก้ว และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2555. อิทธิพลของสารให้ความคงตัวต่อการแยกชั้น และการศึกษาความคงตัวของสีในผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่. ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่5: บูรณาการศาสตร์และศิลป์. 25-27 มกราคม 2555. นครปฐม. (นำเสนอแบบปากเปล่า).
 • W. Khammunta and D. Thirathumthavorn. 2012. The Properties of emulsified film based on octenyl succinate starch. Starch Update 2011. 13-14 February 2012. Bangkok. Thailand. (Poster)
 • ปี 2554
 • ศกลวรรณ พ่อธานี, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2554. อิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณภาพข้าวเหนียวมูนกะทิแช่เยือกแข็ง. ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4. 19-21 มกราคม 2554. นครปฐม. (โปสเตอร์)
 • ปี 2553
 • ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, กชพร จันทร์ทองสุช และอลิสรา รุ่งรัตนเจริญชัย. 2553. การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของแครอทในข้าวผัดซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อระดับสเตอริไลส์เซชัน. ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3. 28-29 มกราคม 2553. นครปฐม. (โปสเตอร์)
 • ธัชชาจรีย์ มาลา, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2553. ผลของขนาดอนุภาคข้าวโพดบดต่อคุณภาพของขนมข้าวโพดแผ่นทอดกรอบ. การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8. 30-31 กรกฎาคม 2553. มหาวิทยาลัยนเรศวร. (นำเสนอแบบปากเปล่า).
 • สิริกานต์ ธนสารโสภณ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2553. ผลของชนิดและปริมาณลิปิดต่อสมบัติของฟิล์มบริโภคได้จากสตาร์ช. การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8. 30-31 กรกฎาคม 2553. มหาวิทยาลัยนเรศวร. (นำเสนอแบบปากเปล่า). ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยายดีเด่น อันดับ 2.
 • ลลิดา ชุ่มสันเทียะ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2553. การลดเวลาการบ่มในห้องเย็นของผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบอะราเร่. การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8. มหาวิทยาลัยนเรศวร. (นำเสนอแบบปากเปล่า) ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยายยอดเยี่ยม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร.
 • Thirathumthavorn, D., S. Charoenrein and J.M. Krochta. 2010. Influence of glass transition on oxygen permeability of starch-based edible films. pp. 641-645. In D.S. Reid, T. Sajjaanantakul, P.J. Lillford and S. Charoenrein. (eds.). Water Properties In Food, Health, Phamaceutical and Biological Systems. ISOPOW10. Blackwell Publishing.
 • หน้า :

  Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร