นางสาวปิยะฉัตร ใจเอื้อ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 089xxxxxxx
อีเมลp_joejoe@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
 • ปี 2533 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปี 2545 : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร