นายฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สถานะภาพทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง  จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 0-3421-9364-6 ต่อ 25317, Fax 0-3427-2194
อีเมลchatchai.w@su.ac.th, guny03@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
 • ปี 2552 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปี 2557 : วิทยาศาสตรมหาบันฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร