อาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
รศ.ดร. โสภาค สอนไว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ Cocoa butter alternative: their production techniques and increasing relevance to the confectionery industry ที่งานประชุมวิชาการ The 2024 Belt and Road University Alliance for Food Science and Education Conference (BRUA-FSE) จัดโดย School of Food Science and Technology, Jiangnan University เมือง Wuxi ประเทศจีน พร้อมกับได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Oversea Mentor สำหรับการทำงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอาหารร่วมกันในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและ Jiangnan University
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology