อาจารย์เดินทางไปทำวิจัยในต่างประเทศ
รศ.ดร. โสภาค สอนไว ไปทำวิจัยในหัวข้อ “การผลิตไขมันที่มีไตรกลีเซอไรด์ชนิด SOS และ BOB ในปริมาณสูงด้วยการทำ enzymatic interesterification เพื่อใช้ในการเหนี่ยวนำการตกผลึกของเนยโกโก้และการชะลอการเกิด fat bloom บนผิวช็อคโกแลต” ที่ College of Health Science, Korea University กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ร่วมกับ Prof. In-Hwan Kim ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเอนไซม์ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology