นักศึกษาเข้าร่วม FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2024
               การแข่งขัน FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2024 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ  โดยในปีนี้ทีมนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายจากทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 60 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และในรอบสุดท้ายทีมศิลปากรได้คะแนนอยู่ในลำดับที่ 7
              ทีมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย
1. นางสาวสุทธิลักษณ์ แก้วกาหลง
2. นางสาวเจนจิรา ทองดี
3. นางสาวพรชนก ใบเรือง
4. นางสาวพณรส พฤกษราช
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล และ อาจารย์ ดร.ภาริกา รุ่งภิชยพิเชฐ เป็นอาจารย์ผู้ดูแลการเตรียมทีมนักศึกษาไปในครั้งนี้
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology