Congratulations on Your Graduation!
         ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอาหารทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดยในปีนี้มีบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยมดังนี้
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 5 คน
 1. นายณัฐกิตติ์ ทองดอนจุย
 2. นายธนบดี แดงผจญ
 3.  นางสาวศรีสุดา โพธิ์ถวิลเกียรติ์
 4.  นายอภิสิทธิ์ ซุ้นเจริญ
 5.  นางสาวขวัญชนก วัฒนาโยธิน
เกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 20 คน
 1.  นางสาวจารุวรรณ บุญพวง
 2.  นางสาวนันทมาศ บำรุงวนิช
 3.  นางสาวพนิตนันท์ ภัทรสุวรรณกิจ
 4.  นางสาวศจิฎาร์ภาญ์ ถิรพฤทธิ์กุล
 5.  นางสาวโชติกา พราหมบุญมี
 6.  นายณัฐวรุตม์ เกิดมาลัย
 7.  นางสาวบุษยมาส สำเร็จงาน
 8.  นางสาวโยสิตา กรวิจิตร
 9.  นางสาวรัตติกาล โรจน์พิสุทธิ์
 10.  นางสาวกนกวรรณ เดชกัลยา
 11.  นางสาวชรัญดา อรัญรักษ์
 12.  นายธนภัทร บุณยรัศมี
 13.  นางสาวธนัชชา ศรีสุข
 14.  นางสาวอัจฉรีย์ เหงี่ยมประยูร
 15.  นางสาวชัญญา จิรณรงค์พัฒน์
 16.  นางสาวรติมา พิทยากรศิลป์
 17.  นางสาววราลี โพธิพันธ์
 18.  นางสาวศศิมล สดศรี
 19.  นางสาวอริษา วิลาศชัยยันต์
 20.  นางสาวกุนกันยา สมยิ้ม


ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology