อาจารย์ชาวเวียดนามเดินทางมาหารือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
           อาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีอาหาร Faculty of Chemical Engineering and Food Technology มหาวิทยาลัย Nong Lam University เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม (https://ceft.hcmuaf.edu.vn/?lng=en) นำโดย Assoc. Prof. Dr. Tuyen Chan Kha พร้อมกับ Dr. Nguyen Minh Xuan Hong อาจารย์ Le Thi Thanh และอาจารย์ Nguyen Thi Thanh Thao เดินทางมาหารือกับคณาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเพื่อดำเนินการกิจกรรมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และเข้าเยี่ยมชมความพร้อมของห้องปฏิบัติการวิจัย โดยมี รศ. ดร.โสภาค สอนไว ซึ่งเป็นผู้ประสานงานให้การต้อนรับพร้อมกับ ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์ของภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2566


ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology