อาจารย์ได้รับรางวัลด้านงานวิจัย
         ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต ในโอกาสเข้ารับรางวัล "นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่จากหน่วยงานภายนอกสูงกว่า 10 ล้านบาท ระหว่างปีงบประมาณ 2563-2565" ในงานเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 (Research, Innovation and Creativity: RIC Day 2023) โดยสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 8 กันยายน 2566
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology