ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sanuki Program
           มหาวิทยาลัย Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี MOU กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (โดยเริ่มต้นจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร) กำลังเปิดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ Sanuki Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อไปเรียนและทำกิจกรรมเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (เม.ย.- ส.ค.) นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก https://www.kagawa-u.ac.jp/kuio/isc/sanuki-program โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (แต่ต้องจ่ายค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เอง) รับสมัครถึง 25 พ.ย. 2565 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ รศ. ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร