ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคต้น 2565

รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565  

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

ทุนการศึกษา ทุนละ 40,000 บาท

1. นางสาวเจนจิรา               ทองดี                                  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86

 

ทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวศรุตา                  ประสงค์ทัน                        ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.66

2. นางสาวอัจฉริยา              มีชำนาญ                             ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.63

3. นางสาวภัทรา                 อัตตเกษม                           ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.57

4. นางสาวขวัญจิรา             อินทรเวศน์วิไล                  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ทุนการศึกษา ทุนละ 40,000 บาท

1. นายณัฐศวิน                    ธนาจิระพัฒน์                     ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51

 

ทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวนพรัตน์              ทองบุญฤทธิ์                       ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.38

2. นางสาวศรวณีย์               อ่อนศิริ                               ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.37

3. นางสาววรันธร               นุ้ยป้อม                               ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.34

4. นางสาวประดิทรรศณ์     ช่างปืน                                ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.26                            

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ทุนการศึกษา ทุนละ 40,000 บาท

1. นายณัฐกิตติ์                    ทองดอนจุย                         ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.74

 

ทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวศรีสุดา               โพธิ์ถวิลเกียรติ์                   ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.64

2. นางสาวขวัญชนก           วัฒนาโยธิน                        ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.61

3. นายอภิสิทธิ์                    ซุ้นเจริญ                             ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.57

4. นายธนบดี                       แดงผจญ                            ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร