ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคปลาย 2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

1. นางสาวเจนจิรา                   ทองดี             เกรดเฉลี่ยสะสม  3.73   

2. นางสาวอัจฉริยา                  มีชำนาญ          เกรดเฉลี่ยสะสม  3.61

3. นางสาวศรุตา                      ประสงค์ทัน       เกรดเฉลี่ยสะสม  3.52   

4. นางสาวรินรดา                    วสุวัต              เกรดเฉลี่ยสะสม  3.41

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

1. นางสาววรันธร                     นุ้ยป้อม           เกรดเฉลี่ยสะสม  3.35

2. นางสาวนพรัตน์                   ทองบุญฤทธิ์      เกรดเฉลี่ยสะสม  3.32

3. นางสาวศรวณีย์                   อ่อนศิริ            เกรดเฉลี่ยสะสม  3.26   

4. นางสาวประดิทรรศณ์           ช่างปืน            เกรดเฉลี่ยสะสม  3.21

5. นางสาวณัฏฐณิชา                นิ่มนวล            เกรดเฉลี่ยสะสม  3.21

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

1. นางสาวศรีสุดา                    โพธิ์ถวิลเกียรติ์   เกรดเฉลี่ยสะสม  3.58

2. นางสาวขวัญชนก                 วัฒนาโยธิน       เกรดเฉลี่ยสะสม  3.56

3. นายอภิสิทธิ์                       ซุ้นเจริญ           เกรดเฉลี่ยสะสม  3.50

4. นางสาวธนัชชา                    ศรีสุข              เกรดเฉลี่ยสะสม  3.42

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

1. นางสาวสุวรา                      คล้ายวัตร         เกรดเฉลี่ยสะสม  3.59

2. นางสาวธิดารัตน์                  เกศแก้ว           เกรดเฉลี่ยสะสม  3.56

3. นางสาวอันดามัน                  อุ๋ยวงษ์            เกรดเฉลี่ยสะสม  3.53

4. นางสาวโชติกา                     หลำริ้วรัตนา      เกรดเฉลี่ยสะสม  3.46   


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร