ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์เดินทางไปทำวิจัยในประเทศแคนาดา
           รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว เดินทางไปทำวิจัยเรื่อง “ผลของไขรำข้าวต่อการตกผลึกของเนยโกโก้และพฤติกรรมการเกิดฝ้าขาวในช็อคโกแลต” ร่วมกับ Prof. Dérick Rousseau ณ มหาวิทยาลัย Toronto Metropolitan University เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. ถึง 23 ก.ค. 2565 ผลของการวิจัยแสดงให้เห็นว่าไขรำข้าวสามารถช่วยลดระยะเวลาในการทำ tempering ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่บังคับให้ไขมันในช็อคโกแลต (เนยโกโก้) ตกผลึกลงในโครงสร้างที่เหมาะสม รวมถึงช่วยเพิ่มระดับการทนความร้อนของช็อคโกแลต และช่วยต้านการเกิดฝ้าขาวบนผิวช็อคโกแลตได้อีกด้วยContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร