ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคต้น 2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษา ทุนละ 40,000 บาท

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

1. นายณัฐศวิน             ธนาจิระพัฒน์               เกรดเฉลี่ย 3.51

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

1. นายณัฐกิตติ์             ทองดอนจุย                 เกรดเฉลี่ย 3.64

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

1. นางสาวยลธิดา          สดากร                      เกรดเฉลี่ย 3.74

ทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

1.นางสาวศรวณีย์          อ่อนศิริ                      เกรดเฉลี่ย 3.33 

2.นางสาวนพรัตน์          ทองบุญฤทธิ์                เกรดเฉลี่ย 3.31  

3.นางสาววรันธร           นุ้ยป้อม                      เกรดเฉลี่ย 3.17 

4.นายกีรติ                  จินะ                          เกรดเฉลี่ย 3.10  

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

1. นางสาวศรีสุดา          โพธิ์ถวิลเกียรติ์              เกรดเฉลี่ย 3.56 

2. นางสาวขวัญชนก       วัฒนาโยธิน                 เกรดเฉลี่ย 3.46      

3. นายอภิสิทธิ์             ซุ้นเจริญ                     เกรดเฉลี่ย 3.46         

4. นายณัฐวรุตม์            เกิดมาลัย                    เกรดเฉลี่ย 3.36       

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

1. นางสาวสุวรา                      คล้ายวัตร                   เกรดเฉลี่ย 3.56  

2. นางสาวธิดารัตน์                  เกศแก้ว                     เกรดเฉลี่ย 3.52  

3. นางสาวอันดามัน                  อุ๋ยวงษ์                       เกรดเฉลี่ย 3.49  

4. นางสาวโชติกา                     หล่ำริ้วรัตนา                เกรดเฉลี่ย 3.42  

5. นางสาวรุษาศกุนกรรฐ์            สุกฤษฎิ์ฌาณภัช            เกรดเฉลี่ย 3.42  


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร