ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ได้รับทุนไปทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น
          รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ เดินทางไปทำวิจัยเรื่องการผลิตน้ำตาลหายาก (rare sugar) ร่วมกับ Prof. Dr. Shuji Adachi ณ มหาวิทยาลัย Kyoto University of Advanced Science เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2565 โดยได้รับการสนับสนุนจากทุน JSPS Invitational Fellowships for Research (FY 2020) ซึ่งถูกเลื่อนการเดินทางมาตั้งแต่ก่อนการระบาดของไวรัสโควิด-19  โดยนอกจากการทำวิจัยแล้ว รศ.ดร.ปราโมทย์ ยังมีกิจกรรมด้านการวิจัยและการศึกษาดังนี้
  • เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัย Osaka Metropolitan University
  • เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัย Setsunan University
  • เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัย Yamaguchi University
  • เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการให้บริการแก่อุตสาหกรรมอาหารของ Yamaguchi Prefectural Industrial Technology Institute
  • เยี่ยมชมกิจการของบริษัท Kihara Works ผู้ผลิตเครื่องอบแห้งในเมือง Yamaguchi
  • บรรยายพิเศษให้แก่ทางบริษัท Kihara Works
  • บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาสาขา Agriculture and Food Technology มหาวิทยาลัย Kyoto University of Advanced Science


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร