ข่าวประชาสัมพันธ์
Congratulations
              ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอาหารทุกคนที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยในปีนี้มีบัณฑิตที่จบการศึกษาโดยมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยมดังนี้
1. นางสาวแพรวพลอย เกาะมุก      เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2. นางสาวอรพรรณ ศิริจิตร             เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3. นางสาวอรพินธ์ ทัดสวน              เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
4. นางสาวอุดมรัตน์ เทียนสมบัติ     เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
5. นางสาวเหมวรรณ แก้วประดิษฐ์  เกียรตินิยมอันดับสอง
6. นางสาวอโนชา กัลยาณี              เกียรตินิยมอันดับสอง
7. นางสาวฐิติมา จีมานุษย์              เกียรตินิยมอันดับสอง
8. นางสาวนรินทร์ดา ไตรกิศยากุล เกียรตินิยมอันดับสอง
9. นางสาวนัฐนันท์ กังวานสุระ        เกียรตินิยมอันดับสอง
10. นายพงศกร เกียรติกมลชัย       เกียรตินิยมอันดับสอง
11. นางสาวภัททิยา กิตติวโรดม     เกียรตินิยมอันดับสอง
12. นางสาวสุธางศุ์รัตน์ พูลสวัสดิ์   เกียรตินิยมอันดับสอง
13.นางสาวอริสา มีชื่อ                    เกียรตินิยมอันดับสอง
14. นางสาวอารีรัตน์ คล้ายลี           เกียรตินิยมอันดับสอง

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร