ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคต้น 2563
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

ทุนละ 40,000 บาท

นักศึกษาชั้นปีที่ 2
1. นายณัฐกิตติ์        ทองดอนจุย    เกรดเฉลี่ย 3.58

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
1. นางสาวยลธิดา    สดากร        เกรดเฉลี่ย 3.61

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
1. นางสาวอรพรรณ    ศิริจิตร        เกรดเฉลี่ย 3.74

ทุนละ 5,000 บาท

นักศึกษาชั้นปีที่ 2
1. นางสาวพัชราภรณ์    ปานประเสริฐ         เกรดเฉลี่ย 3.50
2. นางสาวศรีสุดา    โพธิ์ถวิลเกียรติ์        เกรดเฉลี่ย 3.49
3. นายอภิสิทธิ์        ซุ้นเจริญ            เกรดเฉลี่ย 3.42
4. นางสาวขวัญชนก    วัฒนาโยธิน        เกรดเฉลี่ย 3.42

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
1. นางสาวสุวรา         คล้ายวัตร        เกรดเฉลี่ย 3.37
2. นางสาวธิดารัตน์     เกศแก้ว            เกรดเฉลี่ย 3.32
3. นางสาวอันดามัน     อุ๋ยวงษ์            เกรดเฉลี่ย 3.28
4. นางสาวรุษาศกุนกรรฐ์     สุกฤษฎิ์ฌาณภัช        เกรดเฉลี่ย 3.24

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
1. นางสาวแพรวพลอย    เกาะมุก        เกรดเฉลี่ย 3.68
2. นางสาวอุดมรัตน์     เทียนสมบัติ    เกรดเฉลี่ย 3.57
3. นางสาวอรพินธ์     ทัดสวน        เกรดเฉลี่ย 3.55
4. นางสาวสุธางศุ์รัตน์    พูลสวัสดิ์    เกรดเฉลี่ย 3.49

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร