ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคปลาย 2563
         ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 จำนวนทุนละ 5,000 บาท จำนวน 15 ทุนดังนี้

นักศึกษาชั้นปีที่ 1
1. นายณัฐศวิน ธนาจิระพัฒน์  เกรดเฉลี่ย 3.34
2. นางสาวนพรัตน์ ทองบุญฤทธิ์  เกรดเฉลี่ย 3.23
3. นางสาวศรวณีย์ อ่อนศิริ  เกรดเฉลี่ย 3.07
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
1. นางสาวศรีสุดา โพธิ์ถวิลเกียรติ์ เกรดเฉลี่ย 3.54
2. นางสาวขวัญชนก วัฒนาโยธิน เกรดเฉลี่ย 3.48
3. นายอภิสิทธิ์ ซุ้นเจริญ เกรดเฉลี่ย 3.42
4. นางสาวธนัชชา ศรีสุข เกรดเฉลี่ย 3.41
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
1. นางสาวสุวรา  คล้ายวัตร เกรดเฉลี่ย 3.48
2. นางสาวธิดารัตน์  เกศแก้ว เกรดเฉลี่ย 3.43
3. นางสาวอันดามัน  อุ๋ยวงษ์ เกรดเฉลี่ย 3.41
4. นางสาวรุษาศกุนกรรฐ์  สุกฤษฎิ์ฌาณภัช เกรดเฉลี่ย 3.36
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
1. นางสาวอุดมรัตน์  เทียนสมบัติ เกรดเฉลี่ย 3.60
2. นางสาวอรพินธ์  ทัดสวน เกรดเฉลี่ย 3.58
3. นางสาวสุธางศุ์รัตน์ พูลสวัสดิ์ เกรดเฉลี่ย 3.53
4. นางสาวภัททิยา กิตติวโรดม เกรดเฉลี่ย 3.48

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร