ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย Poster Competition Award
                    นางสาวณีรนุช มิละสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Graduate Student Poster Competition Award) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021) ซึ่งจัดแบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย. 2564
                  โดยนางสาวณีรนุช นำเสนอผลงานในเรื่อง "Separation of psicose from common sugars using cation-exchange resin column chromatography" โดยมีผู้ร่วมวิจัยคือ นางสาวณัฐหทัย ศรีอิสรานุสรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร) อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล (มหาวิทยาลัยคริสเตียน) และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร