ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับรางวัลประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี
        ทีมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้ารางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" จากประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด "อาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์" ซึ่งจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ในวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยทีมนักศึกษาประกอบด้วย
1. นางสาวพนิดา ตรีพงษ์พันธ์
2. นางสาวพรทิภา สอดสุข
3. นางสาวศิรประภา  รอดจินดา
และมี ผศ. ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ชมภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/food.silpakorn/posts/3610580285640962

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร