ข่าวประชาสัมพันธ์
       นายสมัชชา กรุงแก้ว นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร เดินทางไปทำวิจัยที่ Institute of Agricultural Engineering (Tropics and Subtropics group) มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ ประเทศเยอรมนี เพื่อทำวิจัย ระหว่าง 8 กรกฎาคม ถึง 9 ตุลาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง และ ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร