ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับรางวัล Food Innovation Contest 2020
         ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร "SU Creation" ได้รับ 2 รางวัล จากงาน Food Innovation Contest 2020 วันที่ 21 ก.ค. 2563 จากผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวหลากสีสอดไส้ลาบทูน่าผสมคาเวียร์มะนาวและไข่เค็มแช่แข็ง พร้อมรับประทาน "Thai smart bite": multicoloured rice with spicy tuna and caviars  ได้แก่

1. รางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม (3 ปีซ้อน ติดต่อกัน 2018-2020)
2. รางวัล Popular Vote

        โดยทีม SU creation ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 6 คน ดังนี้
1. นางสาวณปภัช พาสนาวุฒิโชติ
2. นางสาวภัสสร คุ้มพะเนียด
3. นางสาวสโรชา มีหวัง
4. นางสาวพนิดา ตรีพงษ์พันธ์
5. นางสาวพรทิภา สอดสุข
6. นางสาวศิรประภา รอดจินดา
        
      และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร