ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ได้รับรางวัล
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง เข้ารับมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับนานาชาติ) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2563 จากคุณภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

          โดยทั้งสองท่านได้รับรางวัล "Best Paper Award" จากผลงานวิจัยเรื่อง Cost and Benefits of Using Parabolic Greenhouse Solar Dryers for Dried Herb Products in Thailand ซึ่งนำเสนอในการประชุมวิชาการ The Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE 2019)


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร