ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาต่างชาติมาทำวิจัย
            Mr. Takuya Wada (Peter) นักศึกษาระดับปริญญาโทจาก Graduate School of Integrated Sciences for Life, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ “ห้องปฏิบัติการวิจัยช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันและไขมัน” ของภาควิชาฯ ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2563 – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้ความร่วมมือ-ของ รศ.ดร.โสภาค สอนไว และ Professor Satoru Ueno โดย Mr. Takuya Wada ทำงานวิจัยในหัวข้อ “อิทธิพลของคลื่นอัลตราซาวด์ต่อกลไกการตกผลึกของเนยโกโก้ น้ำมันมะพร้าว และไขมันจากเมล็ดเงาะ”
Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร