ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
          ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารคว้า 15 รางวัลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ในการมอบรางวัลด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 โดยภาควิชาฯ ได้รับรางวัลระดับภาควิชา 3 รางวัล ดังนี้

 • ภาควิชาที่มีผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ดีเด่น
 • ภาควิชาที่มีงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมดีเด่น
 • ภาควิชาที่มีผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเด่น

นอกจากนี้อาจารย์ของภาควิชายังได้รับรางวัลรายบุคคลดังนี้

ผศ. ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับรางวัล 5 รางวัล ได้แก่
 • รางวัลคณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ดีเด่น อันดับ 1
 • รางวัลคณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงดีเด่น อันดับ 1
 • รางวัลอาจารย์ผู้มี H index ดีเด่น อันดับ 1
 • รางวัลคณาจารย์ผู้มีงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมดีเด่น อันดับ 2
 • รางวัลบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด อันดับ 2

 รศ. ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับรางวัล 4 รางวัล ได้แก่

 • รางวัลคณาจารย์ผู้มีงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมดีเด่น อันดับ 1
 • รางวัลบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด อันดับ 2
 • รางวัลคณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงดีเด่น อันดับ 3
 • รางวัลอาจารย์ผู้มี H index ดีเด่น อันดับ 3

รศ. ดร.โสภาค สอนไว ได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่

 • รางวัลบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด อันดับ 1
 • รางวัลคณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น อันดับ 3

ผศ. ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ ได้รับรางวัล

 • รางวัลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเด่น อันดับ 1Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร