ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษาประเทศญี่ปุ่น
        โครงการ Career Development Program on Food Safety เป็นโครงการการศึกษาระดับปริญญาโทของ Graduate School of Agriculture, Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ที่ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเฉพาะในสถาบันที่มีความร่วมมือ (MOU) กับ Kagawa University เท่านั้น

        ข้อกำหนดของโครงการนี้คือผู้เรียนต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผู้ที่จบการศึกษาจะต้องเข้าทำงานในบริษัทอาหารของญี่ปุ่น (ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเงินค่าเล่าเรียนให้แก่มหาวิทยาลัย) ตามระยะเวลาที่กำหนดก่อนกลับมาทำงานในประเทศไทย

        ในปี 2020-2022 มหาวิทยาลัย Kagawa สามารถมอบทุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ปีละ 3 ทุน (แบบแข่งขัน) จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจทำงานและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเป็นช่วงเวลายาว

เว็บไซต์โครงการ Career Development Program on Food SafetyContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร