ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบทุนการศึกษา 2562
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาของภาควิชาที่มีผลการเรียนดี ดังรายนามต่อไปนี้

ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ทุนละ 40,000 บาท ประจำปีการศึกษา 2562

1.  นางสาวยลธิดา  สดากร     เกรดเฉลี่ย 3.54    ชั้นปีที่ 2
2.  นางสาวอรพรรณ  ศิริจิตร    เกรดเฉลี่ย 3.64    ชั้นปีที่ 3
3.  นางสาวศิรินภา  รุ่งแสง      เกรดเฉลี่ย 3.64    ชั้นปีที่ 4ทุนเรียนดี ทุนละ 5,000 บาท
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ชั้นปีที่ 2
1.  นางสาวสุวรา  คล้ายวัตร      เกรดเฉลี่ย 3.40
2.  นางสาวธิดารัตน์   เกศแก้ว    เกรดเฉลี่ย 3.35
3.  นางสาวอันดามัน อุ๋ยวงษ์      เกรดเฉลี่ย 3.25
4.  นางสาวรุษาศกุนกรรฐ์ สุกฤษฎิ์ฌาณภัช เกรดเฉลี่ย 3.18

ชั้นปีที่ 3
1.  นางสาวแพรวพลอย  เกาะมุก    เกรดเฉลี่ย 3.57
2.  นางสาวอุดมรัตน์  เทียนสมบัติ    เกรดเฉลี่ย 3.49    
3.  นางสาวอรพินธ์  ทัดสวน         เกรดเฉลี่ย 3.44
4.  นางสาวสุธางศุ์รัตน์  พูลสวัสดิ์    เกรดเฉลี่ย 3.36

ชั้นปีที่ 4
1.  นางสาวอธิชา คงเรือง     เกรดเฉลี่ย 3.48
2.  นางสาวรักษิณา  พุฒิประภา    เกรดเฉลี่ย 3.45
3.  นางสาวอังศิมา  ศิริวัฒนาศิลป์    เกรดเฉลี่ย 3.27
4.  นางสาวเบญจวรรณ  บุนนาค       เกรดเฉลี่ย 3.25


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร