ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอกได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย
          นายสมัชชา กรุงแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัล "Best Paper Award" จากผลงานวิจัยเรื่อง "Costs and benefits of using parabolic greenhouse solar dryers for dried herb products in Thaialnd" ในงานประชุมวิชาการ The Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE-Bangkok), Thailand เมื่อวันที่ 11- 13 พ.ย. 2562 โดยมี ผศ.ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง และ ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร