ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
International Conference on Engineering and Industrial Technology

May 6 - 8, 2020
The ZIGN Hotel, Pattaya Thailand

International Conference on Engineering and Industrial Technology (ICEIT 2020) hosted by Silpakorn University is a major international conference bringing together researchers, engineers, and practitioners who work in the areas of engineering and industrial technology. The scientific theme of ICEIT encompasses a wide spectrum of topics.


Track / Scopes:  Track 1 Food and Biotechnology 
     Track 2 Chemical, Mechanical, and Energy Engineering
     Track 3 Material Engineering
     Track 4 Electrical engineering, Electronics Computers, Telecommunications and Information Technology
     Track 5 Manufacturing Systems, Engineering Management and Logistics
    
 Special Track - eAsia, IRN, NSTDA Chair Professor

Important Dates:


Abstract / Full Paper Submission Deadline:

15 Dec 2019

Notification of Acceptance:

Jan 2019

Early Bird Registration Deadline:

31 Jan 2020

Final Paper Submission Deadline:

25 Mar 2020

Conference Date:

6-8 May 2020
Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร