ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ชาวต่างชาติบรรยายพิเศษ
         Professor Lars Wiking จาก Department of Food Science, Aarhus University ประเทศเดนมาร์ค เดินทางมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Crystallization of Milk Fats-from Cow to Products ที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยตามความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว  มีผู้สนใจเข้าฟังเป็นอาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาฯ รวมถึงบุคคลภายนอกจากภาคอุตสาหกรรมนม


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร