ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมในญี่ปุ่น
              นางสาวชัชมณฑ์ ศรีสิริรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับทุนเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม "International Exchange and Educational Program for Food Safety 2019" ณ Faculty of Agriculture, Kagawa University เมืองคะกะวะ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยในปีนี้มีนักศึกษาจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมรวม 27 คน ซึ่งนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการ เช่นการเรียนวิชา Food Safety การไปเยี่ยมชมโรงงาน การเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น และการทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นเพื่อเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร