ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาชาวญี่ปุ่นมาอบรม

        นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก Faculty of Agriculture, Kagawa University จำนวน 16 คน เดินทางมาอบรมด้านการอบแห้งผลไม้และศึกษาดูงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยมี Professor Osamu Kawamura และ Associate Prof. Peter Lutes เป็นผู้นำนักศึกษามาในระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2562

         สำหรับกิจกรรม ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้จัดอบรมด้านการอบแห้งผลไม้ให้แก่นักศึกษาและพาไปเยี่ยมชมกิจการของวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมผู้ผลิตมะเขือเทศราชินีอบแห้ง

        นอกจากนี้ Associate Prof. Peter Lutes ยังได้บรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการศึกษาต่อที่  Kagawa University ให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจอีกด้วย


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร