ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
                ภาควิชาจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในช่วงปิดเทอม โดยในปีนี้นักศึกษาเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 8 -9 ก.ค. 2562 โดยได้เข้าเยี่ยมชมการผลิตผลิตภัณฑ์ของ 4 บริษัทดังนี้

1. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานหนองแค จ.สระบุรี
2. ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ อิชิตัน กรีน แฟคทอรี จ.อยุธยา
3. บริษัทนำเชา (ประเทศไทย) จำกัด จ.ราชบุรี
4. บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรสาคร


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร