รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัล Food Innovation Contest 2019
              นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ทีม Black hole ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" และรางวัล "ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม" จากการแข่งขัน Food Innovation Contest 2019 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย

    1. นางสาวกรกนก แซ่จัง
    2. นางสาวจุฑามาศ  มูลทองเล็ก
    3. นางสาวนันทนิษฐ อยู่โต๊ะ
    4. นางสาวพรรวินท์  เย็นสุข
    5. นางสาวสิริยาพร ชาวสวนแพ
    6. นางสาวอังศิมา ศิริวัฒนาศิลป์

และมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ

    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ เเก้วมณีชัย
Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร