ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีมนักศึกษาศิลปากรได้รับรางวัล

       ทีม Black hole กับผลิตภัณฑ์ Hi - Pro Chic Sticks ขนมขบเคี้ยว  กรอบ เบา เหมือนเมอร์แรงค์ มีแนวคิดเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยการลดปริมาณน้ำตาลที่เป็นวัถุดิบหลักและเสริมโปรตีนจากอกไก่และไข่ขาว และเพิ่มรสชาติจากน้ำจิ้มข้าวมันไก่
สมาชิกทีมประกอบด้วย

    1. นางสาวกรกนก แซ่จัง
    2. นางสาวจุฑามาศ  มูลทองเล็ก
    3. นางสาวนันทนิษฐ อยู่โต๊ะ
    4. นางสาวพรรวินท์  เย็นสุข
    5. นางสาวสิริยาพร ชาวสวนแพ
    6. นางสาวอังศิมา ศิริวัฒนาศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษา

    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ เเก้วมณีชัย


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร