ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาไปทำวิจัยในต่างประเทศ
                   น.ส.พิมพ์วลัญช์ อ่อนละเอียด และ น.ศ. ภัทราภรณ์ อินทร์บำรุง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับทุนจาก South China University of Technology ให้เดินทางไปทำวิจัยด้านการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเอนไซม์ไลเปสหลายชนิดในการดัดแปลงโครงสร้างไตรกลีเซอไรด์ในไขมันผสม ที่ School of Food Science and Engineering, South China University of Technology เมือง Guangzhou ประเทศจีน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Professor Yonghua Wang, Prof. Dongming Lan และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไวContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร