ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์จากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาเยี่ยมภาควิชา
                Associate Professor Peter Lutes จาก Faculty of Agriculture, Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเพื่อหารือด้านกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันกับอาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562 ในโอกาสนี้ Associate Professor Lutes ได้บรรยายแนะนำกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นและการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารด้วย


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร