ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบทุนการศึกษา 2561
ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ทุนละ 40,000 บาท
ชั้นปี 2 นางสาวอรพรรณ ศิริจิตร
ชั้นปี 3 นางสาวศิรินภา รุ่งแสง
ชั้นปี 4 นางสาวเพ็ญนภา แซ่พัง

ทุนเรียนดี ทุนละ 5,000 บาท
ชั้นปีที่ 2
1. นางสาวแพรวพลอย เกาะมุก
2. นางสาวอรพินธ์ ทัดสวน
3. นางสาวอุดมรัตน์ เทียนสมบัติ
4. นางสาวสุธางศุ์รัตน์ พูลสวัสดิ์

ชั้นปีที่ 3
1. นางสาวรักษิณา พุฒิประภา
2. นางสาวอังศิมา ศิริวัฒนาศิลป์
3. นางสาววรัณตรี อุทัยวัฒนะ

ชั้นปีที่ 4
1. นางสาวชัชมณฑ์ ศรีสิริรัตน์
2. นางสาวขนิษฐา รอดโฉม
3. นางสาวบุษยมาศ นาคเกิด
4. นางสาวชนัญชิตา พุ่มตาก้อง

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร