ข่าวประชาสัมพันธ์
           เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพด้านการแปรรูปกล้วยน้ำว้า และสับปะรดสวนผึ้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมตามมาตรฐาน จี เอ็ม พี และนิทรรศการ “About A Bee กล้วยอบสวนผึ้ง Learning Space”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี รองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย อาจารย์ ดร.ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล  นายยุทธศักดิ์ บุญรอด นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและนักศึกษาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร