ข่าวประชาสัมพันธ์
บัณฑิตภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
        ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขอชื่นชมความมุ่งมั่นในการศึกษาของ น.ส.พรพรรณ ศรีมาท นักศึกษาผู้ได้รับการจากโครงการ AIS สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่งเพื่อศึกษาในสาขาเทคโนโลยีอาหาร และสามารถจบการศึกษาได้ในเวลา 3 ปีครึ่ง
Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร