ข่าวประชาสัมพันธ์
       ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับรางวัล “ภาควิชาที่มีงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมดีเด่น” (พิจารณาจากเงินวิจัยของอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับจากหน่วยงานภาคเอกชน) จากการมอบรางวัลด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561
       นอกจากนี้อาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ยังได้รับรางวัลรายบุคคลต่างๆ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ "คณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ดีเด่นอันดับที่ 1" (จากจำนวนผู้ประกอบการที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ) "คณาจารย์ผู้มีการบริการวิชาการดีเด่น อันดับที่ 3" (จากงบประมาณที่ได้รับเพื่อดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ) และ "คณาจารย์ผู้มี H index ดีเด่น อันดับที่ 3" (จากค่า H index บนฐานข้อมูล Scopus)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับรางวัล "คณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น อันดับที่ 2" (จากจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ได้รับรางวัล "คณาจารย์ผู้มีงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมดีเด่น อันดับที่ 3" (จากเงินวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภาคเอกชน)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว ได้รับรางวัล "คณาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น อันดับที่ 5" (จากจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ)Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร