รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
Best Poster Presentation

           นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม “Best Poster Presentation” จากผลงานวิจัยเรื่อง Prevention of Browning Formation in Fresh-Cut Cabbage ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1st International Conference on Innovations in Food Ingredients and Food Safety ซึ่งจัดโดย SEA-ABT, ASIFOOD, AIT และ ISEKI Food-Association ในวันที่ 12-13 กันยายน 2561 ณ โรงแรม HOTEL WINDSOR SUITES กรุงเทพมหานคร

http://www.foodtech.eng.su.ac.th/dbweb/Data/FileData/f53636.png

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร