ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์จัดอบรมในประเทศอินโดนีเซีย
      ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี  ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย และนางสาวรติพร เอกตาแสง ได้รับเชิญให้ไปจัดฝึกอบรมเรื่อง "Processing of Osmotic Dehydrated Pineapple/Banana Sheet and Banana Chip" ณ Seniman Pangan (Javara Academy) Bekasi City, West Java, Indonesia ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร