ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอกไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน
          นางสาวณีรนุช มิละสิงห์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับทุนจาก Kagawa University และ Japan Student Services Organization (JASSO) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ International Exchange and Educational Program for Food Safety 2018 ณ Faculty of Agriculture, Kagawa University เมืองคะกะวะ เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 20 สิงหาคม ถึง 21 กันยายน 2561 ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 26 คน 


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร