ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาตรีไปทำวิจัยในต่างประเทศ
              น.ส.ธัญชนก สนประเสริฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Chemistry and Biology, Ryerson University เมือง Toronto ประเทศแคนาดา วันที่ 1-31 สค. 2561 ด้วยทุนสนับสนุนจาก “โครงการเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการไปทำวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ” ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Professor Derick Rousseau ผศ.ดร.โสภาค สอนไว และ ผศ.ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย โดย น.ส.ธัญชนก ทำงานวิจัยด้านการศึกษาคุณสมบัติและความคงตัวของพิคเคอริ่งอิมัลชั่นแบบน้ำในน้ำมันที่ใช้ผงโกโก้เป็นสารเสริมความคงตัว
Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร