ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์จัดอบรมในต่างประเทศ
            ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี พร้อมด้วย ดร.ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล ภาควิชา วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ และคุณนฤมล ทักษะอุดม บริษัท Hillkoff จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากบริษัท Covestro (Thailand) Co.Ltd. และ บริษัท Impack Pratama เป็นวิทยากรจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟชาวบาหลีเกี่ยวกับการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมในการทำแห้งเมล็ดกาแฟ ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2561

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร