ข่าวประชาสัมพันธ์
          ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ให้การต้อนรับนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ Entech Summer Course 2018 โดยอาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาได้เปิดห้องปฏิบัติการแนะนำผลงานวิจัย และผลงานการบริการวิชาการ เช่น ห้องปฏิบัติการกลิ่นรสและการทดสอบทางประสาทสัมผัส ห้องปฏิบัติการ Near Infrared Spectroscopy ห้องปฏิบัติการ Subcritical Fluid Technology โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร