ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ไปสอนในต่างประเทศ
           ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจาก Department of Tropics and Subtropics,  Institute of Agricultural Engineering, The University of Hohenheim, Stuttgart, Germany เพื่อไปสอนในหัวข้อ Quality Assessment of Fresh and Dried Tropical Fruits และ Dried Thai Herb Tea using a Solar Dryer ในรายวิชา Postharvest Technology of Food and Bio-Based Products และ เพื่อไปติดตามและให้คำปรึกษาในงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก ภายใต้การให้คำปรึกษาหลักของ Prof. Joachim Müller จำนวน 2 คนได้แก่ Ms. Sawittree Chaiareekitwat และ Ms. Supaporn Klaykruayat ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 11 มิถนายน 2561




Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร