รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัล Food Innovation Contest 2018
     นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีม SU SU Youngster ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" และรางวัล "ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม" จากการแข่งขัน Food Innovation Contest 2018 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) โดยทีมนักศึกษาประกอบด้วย
  • นางสาว ปนัดดา หมวกมณี
  • นางสาว นิศากร ชาวนาเป้า
  • นางสาว สุภัทธา น้อยเลิศ
  • นาย วงศ์วรรธน์ อยู่บำรุง
โดยมี ผศ. ดร.ประสงศ์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ ผศ. ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร